Skip to main content
În atenția persoanelor vaccinate cu a III-a doză!! Se poate dona sânge/componente sanguine după minim 7 zile de la administrarea dozei III
În atenția persoanelor vaccinate cu a III-a doză!! Se poate dona sânge/componente sanguine după minim 7 zile de la administrarea dozei III
După vaccinarea antigripală, trebuie să treacă cel puțin 30 zile, pentru a se putea dona sânge/componente sanguine!

Regulament nr. 679/2016

Informare din partea Centrului de Transfuzie Bihor (CTSBh) cu privire la aplicarea Regulamentui nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CTSBh funcţionează în baza Legii 282/2005, privind „Organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice” şi a celorlalte documente legale în vigoare.

În cadrul activităţii specifice, CTSBh înregistrează şi prelucrează date cu caracter personal. Prelucrarea datelor personale se face doar în scopuri legitime, în acord cu legislatia în vigoare, în vederea identificării de-a lungul donării de sânge, cu interes vital în asigurarea unei maxime securităţi transfuzionale, cu protecţia donatorul şi primitorului de sânge.

Potenţialul/donator de sânge este obligat să furnizeze aceste date în vederea evaluării clinice şi eligibilizări lui pentru donarea de sânge.

Refuzul potenţialului/ donator de sânge de a pune la dispoziţie aceste date, conduce la imposibilitatea de a dona sângeprin lipsa consimţământului semnat pe fişa donatorului şi pe chestionarul predonare.


Ce date personale se prelucrează?

Datele personale ale potenţialului/donatorului de sânge, sunt:

– datele de identificare: nume, prenume / CNP / seria şi număr de carte identitate

– adresa: de domiciliu / rezidenţă temporară

– date de contact: telefon / email / fb

– profesia şi locul de muncă

– date confidenţiale despre: istoricul medical, comportamentul sexual, condamnări penale, analize medicale pre/ postdonare.


Cum se prelucrează datele personale
?

Datele cu caracter personal sunt înregistrate/prelucrate prin programul informatic special dedicat rețelei de transfuzie „CTS Manager” și stocate în servere, la nivel naţional. Sistem informatic gestionează: donatorii de sânge şi stocurile de sânge / componente sanguine.

Datele personale sunt stocate şi apoi arhivate în perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.


Cum se comunică datele personale către alţi destinatari?

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin CTSBh / alte scopuri legitime, este posibil ca datele personale să fie transmise către autorităţi publice – pe baza legislaţiei în vigoare, cum sunt:

  • Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti
  • Direcţia de Sănătate Publică
  • Ministerul Sănătăţii.

Datele personale nu pot fi transferate în străinătate.


Care sunt drepturile adiţionale ale potenţialului/donatorului de sânge şi cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentui nr. 679/2016, există şi drepturi adiţionale:

→ dreptul la informare – se pot solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor tale personale;

→ dreptul de acces – se pot accesa la datele personale, prin solicitarea către conducerea CTSBh;

→ dreptul la rectificare – datele personale inexacte se pot rectifica / completa;

→ dreptul la ştergerea datelor personale – în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală / alte cazuri prevăzute de lege;

→ dreptul la restricţionarea prelucrării – în cazuri prevăzute de lege;

→ dreptul la opoziţie –în special, la prelucrarea datelor care se întemeiază pe interesul legitim al CTSBh;

→ dreptul la portabilitatea datelor – se pot primi, în anumite condiţii, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau se pot solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator;

→ dreptul de a depune plângere –faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

→ dreptul de retragere a consimţământului – acesta se poate retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, cu rezervarea dreptul CTSBh de a nu mai accepta în continuare persoana ca şi donator de sânge, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

→ restricţionarea exerciţiului drepturilor – informarea cu privire la incidentele de securitate.

În dosarul donatorului de sânge există un formular informare/declaraţie (Cod: RGDP Ed 01 Rev 0) atât în limba română cât şi maghiară, care va fi semnat de către fiecare donator.

În cadrul CTSBh, a fost numită o persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal, care poate fi contactată dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la conducerea CTSBh.

INFORMARE
asupra aplicãrii Regulamentui nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Pe baza intenţiei dvs de a dona sânge, datele dumneavoastră cu caracter personal urmeazã a fi prelucrate, de către Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor, str. Louis Pasteur 30, Oradea, denumită în continuare CTSBh. 
Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016, CTSBh se obligã a administra datele personale care îi sunt furnizate, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat mai sus.
Administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare pentru:
– realizarea obiectului de activitate principal, respectiv înregistrarea dvs în soft-ul aferent Registrului Naţional al Donatorilor de Sânge şi pentru eficientizarea modului de comunicare, prin intermediul poştei electronice.
În acest context, sunteţi obligat să puneţi la dispoziţia personalului medical, documentele de identitate pentru înregistrarea datelor personale, altfel, CTSBh poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CTSBh şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
– persoanei vizate
– instituţiilor medicale: Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, DSP Bihor, Ministerului Sănătăţii

Vã aducem la cunoştinţã de asemenea cã, în conformitate cu regulamentul nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către CTSBh este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Conducerea CTSBh. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

DECLARAŢIE

 
Subsemnatul …………………………………………………, cu CNP…………………………………. declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile regulamentului nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi de conţinutul informării cu privire la aceste date şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate şi utilizate de cãtre CTSBh şi reţeaua transfuzională în scopul care ţine de desfăşurarea activităţii de transfuzie sanguină.
Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, sunt de acord cu întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Semnătura _________________ Data _______________________